Vår kompetanse

Helse og bioteknologi

Helseindustrien karakteriseres av høy innovasjonstakt og behov for store investeringer. Samtidig er veien fra idé til marked lang. De siste årene har regulatoriske rammebetingelser økt i omfang, i møte med skjerpede krav fra helsemyndigheter og befolkningen ellers. I både offentlig og privat helsesektor samt på leverandørsiden er det juridiske spennet stort, og det er avgjørende å navigere riktig innenfor de rettslige rammebetingelsene.

I Selmer har vi kombinert spisskompetanse innen teknologi og immaterialrett, digitalisering, offentlige anskaffelser, personvern, arbeidsrett, transaksjoner og andre forretningsjuridiske områder som gjelder for helsesektoren.​ 


Vi hjelper virksomheter i helsesektoren til å manøvrere riktig i et komplekst, regulatorisk rammeverk for blant annet legemidler, medisinsk utstyr, kosmetikk, næringsmidler, helsekost, offentlige anskaffelser og personvern.​ Vi bistår løpende med strukturelle transaksjoner og kjøp og salg av virksomheter, og har vært involvert i flere av konsolideringsprosessene som har preget deler av helsesektoren de senere årene.​

Våre tjenester

Patenter, supplerende beskyttelsessertifikater, forretningshemmeligheter og data
Kjøp og salg av virksomheter
Markedstilgang
Distribusjon av legemidler
Lisensiering og forsknings- og utviklingsavtaler
Personvern, pasientrettigheter og e-helse
Tillatelser, produktansvar
Regulatorisk rådgivning