Om oss

Vårt samfunnsbidrag

I alle år har vi utført pro bono-arbeid for organisasjoner som jobber med å finne løsninger på samfunnsproblemer.

Den norske Helsingforskomité

Da Russland gikk til krig mot Ukraina, inngikk vi et samarbeid med Den Norske Helsingforskomité for å bistå i kampen mot straffrihet. Helsingforskomitéen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjøres gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Sammen med andre advokatfirmaer bistår vi med juridiske vurderinger av krigsforbrytelser og anmeldelser om forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina, basert på rapporter fra Helsingforskomiteens egne undersøkelser.

Les mer om Helsinsforskomitéens viktige arbeid her.

Fontenehuset

Selmer var med på å stifte Fontenehuset Oslo Sentrum på 1990-tallet, og har siden den gang vært en nær samarbeidspartner. Fontenehuset er et unikt arbeidsfellesskap for mennesker som har utfordringer med mental helse, som inspirerer, støtter og motiverer medlemmer til aktiv samfunnsdeltakelse, studier og jobb. 

Vi deler Fontenehusenes overbevisning om at alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. Vi samarbeider derfor med Fontenehuset Oslo Øst (på Tøyen) og har en rullerende ordning med medlemmer derfra på overgangsarbeid; en 40% lønnet stilling over 6-9 måneder hos Selmer. Selmer har også et langsiktig samarbeid med Fontenehus Norge med pro bono rådgivning.

Les mer om Fontenehusets viktige arbeid her.

Pro bono-rettsaker

I Selmer støtter vi ulike grupper og initiativ som er i samsvar med vår visjon og våre kjerneverdier.

Vi påtar oss mindre oppdrag med pro bono-vilkår som håndteres av våre advokatfullmektiger, men også større oppdrag som er av prinsipiell betydning i et menneskeretts-, klima- og miljøperspektiv. Vi har løpende samarbeid med flere miljø- og menneskerettsorganisasjoner samt ulike rettshjelpsordninger, og gjør en løpende vurdering av saker for enkeltindivider og organisasjoner.

Vi tror at samholdet vårt blir sterkere av våre felles verdier

Les mer om Selmers kjerneverdier

Hva vi tror på

Selmer 50 B0160