Forside

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Selmer AS ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor i punkt 8.

Sist oppdatert: 21.11.2018

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

i) Kontaktpersoner hos virksomhetskunder
ii) Privatkunder
iii) Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
iv) Personer som er involvert i saker vi bistår i eller omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
v) Deltakere på seminarer, kurs og andre arrangementer
vi) Søkere på stillinger hos oss
vii) Personer som sender oss henvendelser eller er i kontakt med oss på annen måte

2. Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

2.1 Etablering av klientforhold

Når vi kommer i kontakt med en potensiell klient med forespørsel om vi kan bistå med våre tjenester, foretar vi en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før vi eventuelt aksepterer å bistå. Uavhengighetssjekken foretas for å etterleve etiske retningslinjer, herunder unngå å havne i interessekonflikter ved utførelse av våre tjenester. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (vår rettslige forpliktelse etter reglene for god advokatskikk i Advokatforskriften av 20. desember 1996 nr. 1161).

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Til dette bruker vi passinformasjon og adresse, og vi vil kunne gjøre oppslag i databaser. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Når vi påtar oss et oppdrag, registreres kontaktinformasjon i våre systemer. For våre virksomhetsklienter registrerer vi fortrinnsvis kontaktpersoners navn, telefonnummer og e-postadresse. Slik registrering har grunnlag i en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår legitime interesse er å inngå avtale med og følge opp klienten, som et ledd i utførelsen av våre tjenester. Tilsvarende vil vi for privatklienter registrere klientens navn, telefonnummer, adresse og epostadresse. Dette har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (oppfyllelse av avtale med klienten). Konsekvensene av ikke å oppgi personopplysningene som nevnt ovenfor i forbindelse med etableringen av klientforhold er at vi ikke kan ta på oss oppdraget.

2.2 Sakshåndtering

Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike personopplysninger kan fremkomme av dokumenter vi får tilgang til. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag for virksomhetskunder har grunnlag i en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår legitime interesse er å kunne levere våre tjenester. I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av personopplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), jf. personopplysningsloven § 11.

2.3 Kunnskapsforvaltning

Ved utarbeidelse av maler basert på tidligere råd vi har gitt, vil vi anonymisere eventuelle personopplysninger. For å utvikle og forbedre vår kunnskap og kompetanse, kan vi også benytte erfaringer fra tidligere saker i vår rådgivning. Denne behandlingen av personopplysninger har grunnlag i en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår interesse er å forvalte kunnskap og forbedre våre tjenester.

2.4 Oppbevaring av saksdokumenter

Vi arkiverer saksdokumenter og korrespondanse etter at oppdraget er avsluttet, for å kunne hente frem informasjon når det er nødvendig, herunder i forbindelse med en etterfølgende rettssak eller annen prosess. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår legitime interesse er å oppfylle våre klienters forventninger og behov. Dersom saksdokumentene eller korrespondansen inneholder særlige kategorier av personopplysninger eller personopplysninger om straffedommer eller lovovertredelser, har behandlingen grunnlag i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav) og personopplysningsloven § 11.

2.5 Fakturering

Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom klienten ber om dette. For privatkunder benyttes personens private postadresse for utsendelse av faktura. For virksomhetskunder har behandlingen grunnlag i en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår legitime interesse er å oppfylle avtaler med virksomhetskunden. For privatkunder har behandlingen grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendig for å oppfylle avtalen med privatkunden).

2.6 Leverandører og samarbeidspartnere

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere, som navn, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår legitime interesse er å oppfylle avtalen med og administrere relasjonen til leverandøren/samarbeidspartneren.

2.7 Seminarer, kurs og andre arrangementer

Vi arrangerer jevnlig seminarer, kurs og andre arrangementer for klienter, samarbeidspartnere, studenter og andre interesserte. I forbindelse med slike arrangementer vil vi behandle personopplysninger om deltakerne, som navn, e-postadresse, telefonnummer, eventuelle matallergier og andre preferanser, samt studieår eller hvilket firma du jobber i. Personopplysningene behandles for at vi skal kunne registrere påmeldingen din og tilrettelegge for eventuelle allergier eller andre preferanser på arrangementet. Konsekvensene av ikke å oppgi personopplysningene, er at vi ikke kan registrere påmeldingen din.

Behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (oppfyllelse av avtale med deltakeren). I den grad vi behandler helseopplysninger, som for eksempel matallergier, vil vi innhente ditt uttrykkelige samtykke i henhold til GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a.

2.8 Rekruttering

Dersom du sender oss en jobbsøknad, vil vi behandle personopplysninger for å kunne vurdere søknaden din og eventuelt tilby deg en stilling eller et trainee-opphold. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger som CV, vitnemål, søknadstekst, attester og referanser (oppgitt av deg), og eventuell annen informasjon som du oppgir. Konsekvensene av ikke å gi slike personopplysninger er at vi ikke kan vurdere din søknad. Behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (gjennomføre tiltak på grunnlag av søknaden med sikte på å inngå en arbeidsavtale). Personopplysningene innhentes fra søkeren og fra oppgitte referanser.

2.9 Øvrige henvendelser

Det hender at vi mottar henvendelser fra studenter, representanter for virksomheter eller offentlige myndigheter eller fra privatpersoner via e-post, telefon eller på annen måte. I forbindelse med slike henvendelser kan vi behandle personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, hva henvendelsen gjelder og annet som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Konsekvensene av ikke å oppgi slike personopplysninger er normalt at vi ikke kan behandle og besvare henvendelsen.

Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår legitime interesse er å kunne besvare henvendelsen. Dersom henvendelsen resulterer i at det etableres et klientforhold, et leverandør/samarbeidsforhold eller en rekrutteringsprosess, vil personopplysningene bli behandlet i samsvar med informasjonen gitt i henholdsvis punkt 2.1 flg., punkt 2.6 og punkt 2.8.

2.10 IT-drift og sikkerhet

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (vår legitime interesse er knyttet til nevnte aktiviteter) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 ).

2.11 Markedsføring

Vi sender ut nyhetsbrev og annen informasjon til e-postadresser som er registrert i vår klientdatabase og andre som samtykket til å motta slik informasjon. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15 (3). Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

3. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Våre leverandører vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.

Vi kan utlevere personopplysninger i andre tilfeller hvor det foreligger tilstrekkelig grunnlag for det, for eksempel i korrespondanse med domstoler, offentlige myndigheter, motparter mv.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn de som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt.

Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Vi vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

4. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Det innebærer i hovedsak følgende:

i) Vi lagrer saksopplysninger i 20 år. For saker som innebærer tilgang til opplysninger via tredjeparts datarom, vil vi kort tid etter at oppdraget er utført normalt ikke lenger ha tilgang til slike opplysninger.

ii) Vi lagrer opplysninger om klienters kontaktpersoner i 5 år etter at klientforholdet er opphørt.

iii) Vi lagrer opplysninger innhentet for hvitvaskingsformål i 5 år.

iv) Vi lagrer fakturaopplysninger i 5 år.

v) Vi lagrer navn og epostadresse for de som har samtykket til å motta nyhetsbrev, inntil samtykket trekkes tilbake.

vi) Vi tar sikkerhetskopi av våre data, som løpende slettes etter 2 år.

vii) Vi oppbevarer personopplysninger om søkere på stillinger hos oss så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil vi slette personopplysningene senest innen 2 år fra stillingen ble tilsatt, med mindre samtykke til lengre oppbevaring gis eller det foreligger annet tilstrekkelig grunnlag. Ved ansettelse vil personopplysningene i din søknadsdokumentasjon reguleres av personvernerklæringen som gjelder for våre ansatte.

5. Andre nettsteder og sosiale medier

Vår nettside (www.selmer.no) kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

Når du "liker" eller blir medlem av Selmers Facebook-side eller Instagram-profil, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Selmers sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil også være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

6. Dine rettigheter

6.1 Trekke samtykke tilbake

Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

6.2 Be om innsyn

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan kreve at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

6.3 Be om retting eller sletting

Du kan be oss om å rette feilaktige personopplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre personopplysningene av dokumentasjonshensyn.

6.4 Be om at behandlingen av personopplysninger begrenses

I noen tilfeller har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger stanses:

i) Dersom du hevder at personopplysningene dine er uriktige, kan du kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses mens vi kontrollerer riktigheten av personopplysningene;

ii) Dersom behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig kan du kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses istedenfor at personopplysningene slettes;

iii) Dersom vi ikke lenger har behov for personopplysningene dine for å oppnå formålet med behandlingen, kan du kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses dersom du har behov for personopplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav; og

iv) Dersom du har protestert på behandlingen av dine personopplysninger i tråd med punkt 5.5 nedenfor, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene mens vi verifiserer om vi har tvingende berettigede grunner for behandlingen.

6.5 Innsigelse mot behandlingen av personopplysninger

Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger til direkte markedsføring. Du har også rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg som har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e eller f, av grunner knyttet til din særlige situasjon. Med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter eller for å fastsette gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene.

6.6 Dataportabilitet

I noen tilfeller vil du kunne ha rett til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et alminnelig maskinlesbart format til et annet advokatfirma eller til andre behandlingsansvarlige. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

6.7 Klage på behandlingen av personopplysninger

Dersom du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen i punkt 8 eller sende inn en klage til Datatilsynet.

7. Beskyttelse av personopplysninger

Vi har implementert egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Vi vil innhente eller oppdatere samtykker når det er nødvendig.

9. Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å utøve dine rettigheter. Vår kontaktinformasjon er:

Advokatfirmaet Selmer AS
Postboks 1324 Vika
0112 Oslo
Telefon: + 4723116500
E-post: selmer@selmer.no

Cookies

Selmer.no benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Cookies er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at nettsiden vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg.

Følgende cookies benyttes på selmer.no:

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Selmer bruker Google Analytics for å analysere bruken av Selmers nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre nettsider.

De fleste nettlesere er forhåndsinnstilt til å automatisk akseptere cookies, men brukeren kan velge å endre disse innstillingene. Det vil imidlertid kunne føre til at enkelte nettsider ikke fungerer optimalt.

Informasjon om hvordan du endrer innstillingene for cookies